loading

اموزش کار با کنترلر رادونیکس نسخه ی CAM+بخش اول

سی ان سی چوب ابعاد کوچک 60*90

سی ان سی چوب ابعاد کوچک 60*90


Radonix Cam+ چیست

کنترلر رادونیکس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  اﺳﺖ ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  G-Code ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﮐﻨﺪ  .  اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮ ﻗﺪرت ﮐﻪ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي RADONIX ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ داراي اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادامه به صورت مجزا به بخش های ان را تشریح می کنیم

بخش های مختلف نرم افزار

کلید ها و علایم روی نرم افزار

ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺮم ﻟﺤ اﻓﺰار ﯾﮑﺴﺮي ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽباشند

help

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ شوند

qoick help

این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که با قرار دادن موس خود بر روی هر یک از این گزینه ها  یک توضیح کلی در مورد ان گزینه به کاربر نرم افزار بدهد.

 G-code

Context

index

about

گزینه های فوق هرکدام به تنهایی اطلاعاتی کلی و جامع در باره ی نرم افزار به شما خواهد داد.

Open

با استفاده از این کلید می توانید به لیست فایل های جی کد های گرفته شده  که قبلا آن ها را از ارتکم گرفته اید دسترسی داشته باشید و آنها را به محیط نرم افزار کنترلر فراخوانی کنید

open recent

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ open recent اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  . ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ و از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

save as

ﮔﺰﯾﻨﻪ save as در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ را در ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮي ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . dxf ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ًﻣﺜﻼ ﺑﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ G-Code ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه نمایید.

clear

ﮔﺰﯾﻨﻪ clear اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻮي Setting در بخش System ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ اي روي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

new

از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ -Code G در آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮔﺰﯾﻨﻪ new اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

exit

با استفاده از گزینه ی exit  می توانید از نرم افزار خارج شوید.

Rotate

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ را درﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار داﺷﺘﻪ باشید .

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Rotate در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ آﻧﺮا روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ .

  • با استفاده از گزینه ی flip vertical شما می توانید نقشه را در راستای Y  بچرخانید
  • با استفاده از گزینه ی Flip Horizental  شما می توانید نقشه را در راستای محور X معکوس کنید
  • با استفاده از Scale  شما می توانید ابعاد نقشه را در طول یا عرض یا هردو را تغییر دهید
  • با استفاده از Array شما می توانید از یک نقشه به تعداد دلخواه ایجاد نمایید.
  • اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻧﻘﺸﻪ را از ﻧﻤﺎﻫﺎي Top  بالا    front  مقابل  right  راست و Isometric  به صورت زاویه دار مشاهده کرد.
Zoom

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ را از ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ببینید .  ﮔﺰﯾﻨﻪ  Zoom fit  ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﻪ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  و ﮔﺰﯾﻨﻪ Zoom all ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي Zoom in و  Zoom out ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن و دور ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

Report

اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻮل ﮐﺎر و زﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﻣﯽ دهد.

  Length (mm)

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻃﻮل ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺷﺪه (Work) ﻃﻮل ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار روي ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ دارد وﻟﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ (Traverse)   و ﻃﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد(Total)   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ mm در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

Time (H:M:S)

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﻞ زﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر , (Total)  زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري( Passed)  و زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻮد (Remind) ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ شود .

setting

اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در  بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد .

 

 

تعمیراتکنترلر های سی ان سیمقالات سی ان سی چوبمقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *