loading

پرس وکیوم دو سینی

دستگاه های پرس وکیوم دو میزه (دوسینی)  (Vacuum Presses) یکی از انواع پرس های وکیوم (Vacuum Presses) به حساب می آید ، ساخت این دستگاه به گونه ایست که به مانند ساخت پرس وکیوم تک میزه (Vacuum Presses) طرح کلی دستگاه بر روی دو شاسی کلی بنا م

ی شود . ولی تفاوتی که با پرس وکیوم (Vacuum Presses) تک میزه دارد  در این است که پرس وکیوم های تک میزه تنها یک میز آنها قابلیت روکش کردن دارند و میز دیگر استفاده عملیاتی چندانی ندارد

پرس وکیوم دو سینی

دستگاه های پرس وکیوم دو میزه (دوسینی)  (Vacuum Presses) یکی از انواع پرس های وکیوم (Vacuum Presses) به حساب می آید ، ساخت این دستگاه به گونه ایست که به مانند ساخت پرس وکیوم تک میزه (Vacuum Presses) طرح کلی دستگاه بر روی دو شاسی کلی بنا م

ی شود . ولی تفاوتی که با پرس وکیوم (Vacuum Presses) تک میزه دارد  در این است که پرس وکیوم های تک میزه تنها یک میز آنها قابلیت روکش کردن دارند و میز دیگر استفاده عملیاتی چندانی ندارد

نمایش یک نتیجه