bopen

انواع موتور محرکه و کاربرد آن ها در دستگاه CNC چوب

17

ژانویه
2018
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
سی ان سی سنگ تراشه صنعت اغاج
دسته بندی:تعمیرات

موتور های محرکه در دستگاه های سی ان سی چوب ، دستگاه های سی ان سی سنگ ، CNC  فلز ، سی ان سی لیزر و به طور کلی در تمامی دستگاه های سی ان سی وظیفه ی هدایت محور های X ,Yو Z  را عهده دار می باشند .این نوع موتور ها که به انواع استپ موتور ، سروو موتور ، و دی سی موتور تقسیم بندی می شوند برای کاربری های متنوع در دستگاه های سی ان سی کاربرد دارند و بسته  نوع کاربری ، دقت ، سرعت و سایر پارامتری های مهم در دستگاه های سی ان سی بر روی دستگاه CNC  استفاده می شوند

(بیشتر…)

اموزش کار با کنترلر رادونیکس نسخه ی CAM+بخش اول

01

مارس
2017
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
اموزش کار با کنترلر رادونیکس- نسخه ی کم پلاس

Radonix Cam+ چیست

کنترلر رادونیکس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  اﺳﺖ ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  G-Code ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﮐﻨﺪ  .  اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮ ﻗﺪرت ﮐﻪ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي RADONIX ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ داراي اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادامه به صورت مجزا به بخش های ان را تشریح می کنیم

بخش های مختلف نرم افزار

کلید ها و علایم روی نرم افزار

ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺮم ﻟﺤ اﻓﺰار ﯾﮑﺴﺮي ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽباشند

help

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ شوند

qoick help

این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که با قرار دادن موس خود بر روی هر یک از این گزینه ها  یک توضیح کلی در مورد ان گزینه به کاربر نرم افزار بدهد.

 G-code

Context

index

about

گزینه های فوق هرکدام به تنهایی اطلاعاتی کلی و جامع در باره ی نرم افزار به شما خواهد داد.

Open

با استفاده از این کلید می توانید به لیست فایل های جی کد های گرفته شده  که قبلا آن ها را از ارتکم گرفته اید دسترسی داشته باشید و آنها را به محیط نرم افزار کنترلر فراخوانی کنید

open recent

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ open recent اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  . ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ و از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

save as

ﮔﺰﯾﻨﻪ save as در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ را در ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮي ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . dxf ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ًﻣﺜﻼ ﺑﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ G-Code ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه نمایید.

clear

ﮔﺰﯾﻨﻪ clear اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻮي Setting در بخش System ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ اي روي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

new

از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ -Code G در آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮔﺰﯾﻨﻪ new اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

exit

با استفاده از گزینه ی exit  می توانید از نرم افزار خارج شوید.

Rotate

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ را درﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار داﺷﺘﻪ باشید .

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Rotate در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ آﻧﺮا روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ .

  • با استفاده از گزینه ی flip vertical شما می توانید نقشه را در راستای Y  بچرخانید
  • با استفاده از گزینه ی Flip Horizental  شما می توانید نقشه را در راستای محور X معکوس کنید
  • با استفاده از Scale  شما می توانید ابعاد نقشه را در طول یا عرض یا هردو را تغییر دهید
  • با استفاده از Array شما می توانید از یک نقشه به تعداد دلخواه ایجاد نمایید.
  • اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻧﻘﺸﻪ را از ﻧﻤﺎﻫﺎي Top  بالا    front  مقابل  right  راست و Isometric  به صورت زاویه دار مشاهده کرد.
Zoom

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ را از ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ببینید .  ﮔﺰﯾﻨﻪ  Zoom fit  ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﻪ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  و ﮔﺰﯾﻨﻪ Zoom all ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي Zoom in و  Zoom out ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن و دور ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

Report

اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻮل ﮐﺎر و زﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﻣﯽ دهد.

  Length (mm)

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻃﻮل ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺷﺪه (Work) ﻃﻮل ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار روي ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ دارد وﻟﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ (Traverse)   و ﻃﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد(Total)   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ mm در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

Time (H:M:S)

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﻞ زﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر , (Total)  زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري( Passed)  و زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻮد (Remind) ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ شود .

setting

اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در  بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد .

 

 

راهنمای جامع خرید دستگاه CNC چوب

23

مه
2016
ارسال شده توسط:متفکر 42 نظر
دستگاه سی ان سی چوب

دستگاه های سی ان سی ( CNC machine) سری پیشرفته ای از دستگاه های دستی قدیمی می باشند که قابلیت برنامه پذیری توسط کامپیوتر را دارا می باشند . امروزه دستگاه های سی ان سی ( cnc machines) در صنایع مختلفی ، کاربرد های متفاوت دارد که البته از اشاره بدان ها از حوصله ی این بحث خارج است .در این مقاله قصد بر این داریم به صورت کاملا کاربردی توصیفی از دستگاه های سی ان سی و کیفیت دستگاه های سی ان سی در بازار و قیمت دستگاه های CNC  داشته باشیم و راهنمایی باشیم در جهت خریدی بهتر …. (بیشتر…)

کنترل صدای دستگاه های CNC پانچ و سی ان سی چوب

18

مه
2016
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
تصا ماشین
دسته بندی:تعمیرات

آلودگی صوتی در کارگاه های CNC یکی از آزاردهنده ترین مواردی است که به صورت کاملا مستقیم بر کیفیت و کمیت کار کارگران و پرسنل شاغل در مجموعه تاثیر دارد . مقاله ی حاضر راهنمایی کاربردی در جهت کاهش سر و صدای این دستگاه ها می باشد. که به وظایف کاربر اپراتور در قبال درستگاه های سی ان سی (CNC ) در محیط های کارگاهی برای به حداقل رسانیدن صدای دستگاه های CNC  می پردازد

وظایف کاربران در قبال دستگاه CNC

(بیشتر…)

ارزش خرید دستگاه سی ان سی چوب چینی

16

فوریه
2016
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
سی ان سی برش چوب

با اشاره به این نکته که دستگاه سی ان سی (CNC) وارداتی که در چین تولید می شود سطوح کیفی متفاوتی دارند و از ضعیف ترین سی ان سی (CNC) تولید شده در بازار جهان گرفته تا به جرات می توان گفت قوی ترین این محصولات را نیز تولید می کنند .

اما ما وقتی از دستگاه سی ان سی (CNC) چینی سخن می گوییم ، برداشت شما پایین ترین سطح کیفی این محصولات می بایست باشد . دلیلی که برای این ادعا می توان آورد این است که دستگاه های سی ان سی چوب (CNC) دارای سطوح کیفی A ، B و یا حتی C  همانگونه که از قدرت و کیفیت بالایی برخوردار است . قیمت خرید بالایی نیز دارند و از آنجایی که با وارد کردن دستگاه های گران قیمت از یک سو سود تمام شده برای وارد کنندگان به صورت تصاعدی کاهش می یابد و از سوی دیگر بیشتر مشتری های این نوع دستگاه ها بالواقع توان پرداخت هزینه ی این دستگاه ها را ندارند ، به عبارتی مشتری آن ها به نسبت نمونه ارزان تر با به اصطلاح اجناس بنجل کمتر می باشد .

تصاماشین

تصاماشین

با این تفاسیر که از یک سو سود تمام شده ی محصول برای وارد کننده کم می شود و از سوی دیگر مشتری محصول نیز کم تر ، لذا وارد کردن محصولات سی ان سی (CNC) دررده های بالا یک معامله دو سر ضرر می باشد . و مسلما هیچ وارد کننده ای برای متضرر شدن سرمایه گذاری نمی کند.

مزایا و معایت دستگاه های سی ان سی چینی

مزایای دستگاه سی ان سی چینی

  • قیمت : تنها و برترین مزیت دستگاه ها ی سی ان سی چوب از تولیدات کشور عزیز و محترم همسایه مان قیمت این ماشین آلات نسبت به نمونه های مشابه می باشد .قیمت تنها دلیلی است که این دستگاه ها توانسته اند گوی رقابت را در بازار خرید و فروش ماشین آلات صنعت چوب از آن خود کنند

معایب دستگاه سی ان سی چینی

قبل از اینکه شروع به برشماری معایب دستگاه سی ان سی چینی بکنیم اجازه بدهید سوالی مطرح کنم

به راستی فکر می کنید چرا دستگاه های چینی ارزانتر از محصولات تولید داخل و یا حتی اروپایی در بازار ظاهر می شوند . مگر نه این که بحث هزینه های واردات ، گمرگ و … به هزینه ی تمام شده ی محصول افزده می شود !؟

در مقالات اتی به مبحث ایرادات و معایب وارده بر دستگاه های سی ان سی چینی خواهیم پرداخت…

سی ان سی میز متحرک چیست

31

ژانویه
2016
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
سی ان سی 10 کله

در مقالات گذشته در باره ی سی ان سی چوب و انواع سی ان سی میز متحرک و سی ان سی دکل متحرک سخن به میان آمد . در باره ی CNC دکل متحرک به صورت مفصل با هم به بحث نشستیم و مزایا و معایب آن را نسبت به سی ان سی میز متحرک برشمردیم .

در این مقاله قصد بر این داریم که کمی بیشتر در باره ی سی ان سی های میز متحرک صحبت کنیم. (بیشتر…)

سیستم نموی مطلق در سی ان سی چوب

27

ژانویه
2016
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
سی ان سی روتاری

یک سیستم نموی سیستمی است که در آن نقطه مرجع دستور بعدی، نقطه انتهایی عملیات در حال اجرا می باشد. در این سیستم ها هر قسمت از اطلاعات ابعادی به صورت یک اندازه نموی به ماشین منتقل می گردد.

به عنوان مثال در شکل (۷-۲) می باید پنج سوراخ در قطعه ایجاد گردد. فواصل از نقطه صفر تا هر سوراخ در شکل مشخص است. برای سوراخکاری با حرکت نموی می توان مختصات در راستای محور X را به ترتیب برای نقاط ۱ تا ۵ x+500 , x+200 , x+600 , x-300 , x-700 , x-300 در برنامه قطعه وارد کرد. دقت شود که وقتی یک سیستم نموی در نظر گرفته می شود هم روش برنامه نویسی و هم وسایل پس خور[۱] می بایستی بصورت نموی باشند.

یک سیستم مطلق سیستمی است که در آن همه حرکتها بر مبنای یک نقطه مرجع صورت می گیرد که این نقطه به عنوان مبدا بوده و نقطه صفر نام دارد. فرمانهای حرکت به صورت یک فاصله مطلق از نقطه صفر بیان می شوند. نقطه صفر ممکن است یک نقطه در خارج از قطعه کار یا یک گوشه از آن در نظر گرفته شود. اگر از فیکسچر برای ماشینکاری استفاده می شود بهتر است که نقطه ای بر روی آن به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود. در شکل (۷-۲) برای سوراخکاری با حرکت مطلق می توان مختصات در راستای محور x را برای نقاط ۱ تا ۵ بصورت: x+500 , x+700 , x+1300 , x+1000 , x+300 , x=0 وارد نمود. نقطه صفر می تواند یک نقطه ثابت و یا یک نقطه شناور باشد. با استفاده از نقطه صفر شناور کاربر می تواند هر نقطه را در محدوده میز دستگاه بعنوان صفر انتخاب کند و این قابلیت به کاربر اجازه می دهد که فیکسچر را در هر جایی از میز که مناسب است قرار دهد.

سیستم ها مطلق را به دو دسته سیستم های مطلق خالص و سیستم های با برنامه نویسی مطلق تقسیم می کنند. درسیستم های مطلق خالص هم برنامه نویسی و هم سیگنالهای پس خور به یک نقطه مرجع اشاره می کنند اما چون استافده از وسایل پس خور مطلق پرهزینه است مانند (انکدر دیجیتال چند کاناله) از سیستم هایی با برنامه نویسی مطلق استفاده می شود. در این سیستم ها وسایل پس خور به صورت نموی عمل می کنند ولی برنامه نویسی قطعه کار بر مبنای سیستم مطلق است.

مزیت قابل توجهی که سیستم های مطلق نسبت به سیستم های نموی دارند در حالتهایی است که عملیات ماشینکاری در حین کار متوقف می شود. این وقفه ممکن است به دلایل مختلفی مانند شکستن ابزار یا چک کردن یک پارامتر اتفاق بیافتد. در چنین مواقعی می باید میز ماشین به صورت دستی حرکت داده شود تا مشکل بوجود آمده بر طرف گردد. برای از سرگیری ادامه عملیات ماشینکاری سیستم های مطلق قادرند به راحتی و بصورت دقیق به محلی که در آنجا عملیات متوقف شده بازگشته و ماشینکاری را ادامه دهند. اما در سیستم های نموی در چنین شرایطی کاربرمی باید میز را به صورت دقیق به محلی که در آنجا عملیات متوقف شده بازگشته و ماشینکاری را ادامه دهند. اما در سیستم های نموی در چنین شرایطی کاربر می باید میز را بصورت دستی دقیقاً به همان محل قبلی بازگرداند که این کار غیر ممکن است. لذا مجبور است که برنامه را مجدداً از ابتدا اجرا کند و این کار زمان زیادی را در تولید تلف می کند.

در عوض سیستم های نموی نیز در بعضی موارد از قبیل چک کردن بسیار راحت مسیر، اطمینان از صحت برنامه، اجرای راحت عملیاتی مثل mirror در اشکال متقارن، بر سیستم های مطلق ارجحیت دارند.

اکثر CNC های پیشرفته هر دو روش برنامه نویسی بصورت مطلق (G90) و نموی (G91) را پشتیبانی می کنند و مزیتهای هر دو روش را در اختیار کاربران قرار می دهند.

[۱] Feed Back device

نگهداری و تعمیرات دستگاه های CNC چوب

08

ژانویه
2016
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
سی ان سی برش چوب

اجزای ماشین های CNC چوب

به طور کلی تمامی ماشین هایCNC شامل دوقسمت اصلی مکانیکی وکنترل به شرح ذیل می با شند .

۱- قسمت مکانیکی یاماشین براده برداری  یا افزار ( هما ماشین NC) ومتعلقات آن در اشکال مختلف .

۲- سیستم یا واحد کنترل (که برنامه را گرفته پس از تجزیه وتحلیل دستورات را به روش مناسب به NC می دهد .

۳- تابلوی برق

غیر از PCوقسمت مکانیکی متعلقات الکتریکی دیگری در دستگاه وجود دارد که در مجموع برای کار ماشین ضروری است .مانند ترانسفور ماتور ،فیوز ،رله ،کنتاکتور و تقویت کننده محور ها که همگی در تابلوی برق قرار گرفته اند که با یستی علاوه بر محافظت ومراقبتی که با یستی از تمام اجزای CNC چوب به عمل آورد در مورد تابلوی برق حساسیتی دو چندان اعمال نموده واز هر گونه آسیبی آن را به دور نگاه داشت و فقط افراد متخصص مجاز به انجام تعمیرات بر روی آن را دارند . (بیشتر…)

دستگاه CNC در صنعت چوب

30

دسامبر
2015
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
تصاماشین

مقدمه ای بر دستگاه CNC و کاربرد آن در صنعت چوب

بشر از دیر بازدر پی آن بوده که با استفاده از ساده ترین روش ها و صرف کمترین زمان ، بهترین وسایل را به دست آورد. انسان اولیه تنها با سنگ الفت داشت و بدین لحاظ کلیه اشیا و لوازم خود را با رنج بسیار از سنگ می ساخت . با گذشت زمان و تکامل تدریجی اندیشه بشری انسان به استفاده از گیاهان و فرآورده های گیاهی روی آورد و به دنبال آن برخی از ملزومات خود را از چوب و برگ درختان تهیه کرد. فراوانی این منبع چنان بود که در ابتدای امر به عنوان بهترین منبع در ذهن بشر متصور شد ولی به مرور زمان و به خصوص صنعتی شدن جوامع در سالهای اخیر به سبب بهره وری بی رویه،خطر از میان رفتن این منبع سرشار انسان را بر آن داشت تا برای حفظ آن چاره اندیشی کند.امروزه ثابت شده است که استفاده صحیح و علمی از چوب نه تنها فاقد ضرر زیان است بلکه باعث تسریع فرایند احیا آن در جنگل خواهد شد .بهره وری بدون تامل و فاقد پیش زمینه های اصولی در آغاز این حرکت هم چون  زنگ خطری در گوش انسان به صدا در آمد و او را به فکر ساختن ابزارهای جدید انداخت چنان که وجود دستگاه ها و ماشین آلات جدید در صنعت درود گری را می توان دستاور اقدام چاره اندیشانه بشر قلمداد کرد .امروزه این صنعت به چنان دستگاههایی تجهیز شده است که هریک به سهم خود گام موثری در جهت احیا این منبع پر ارزش بر داشته اند،ماشین آلاتی با دقت های فوق العاده که میزان  هدر رفتن انرژی و زمان را به حداقل رسانیده و محصولاتی در خور تحسین و زیبا و بی نظیر پدید آورده اند. امروزه نه تنها مبحث صرفه جویی بلکه کیفیت، زمان و سرعت بالا در تولید مصنوعات چوبی از بالاترین میزان اهمیت برخوردار است. می توان گفت:انسان قبل از آنکه به فکر صرفه جویی در استفاده از این منبع باشد به فکر سرعت بخشیدن در تولیدات خود و بالا بردن کیفیت آنها است و این امر به نوبه خود زمینه از بین رفتن آن را نیز پدید خواهد آورد، پایه و اساس ساخت دستگاه های امروزی ،سرعت ،دقت و حداکثر صرفه جویی در انرژی است. همین امر باعث به وجود آمدن دستگاههای اتوماتیک CNC شده است.CNC در معنای لغوی کنترل عدد کامپیوتری است که این کنترل عددی عبارت از ترجمه طرح های کشیده شده به زبان ماشین است. بدین معنا که هرگاه  طرحی به ماشین داده شود،دستگاه از طریق یک سری محاسبات ریاضی طرح داده شده را ترجمه می کندو هدف مورد نظر را به اجرا در می آورد. ابتدایی ترین سیستم های CNC  بر پایه زبان ماشین g-Code استوار بودند. این زبان به توجه به یک سری کدها فرمان ها را به دستگاه داده و اجرا می کرد. استفاده از این زبان تقریباً از دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید و تا دهه  ۱۹۸۰ ادامه یافت. (بیشتر…)

اصول و انواع ماشین کاری در دستگاه های سی ان سی چوب

23

دسامبر
2015
ارسال شده توسط:متفکر بدون نظر
محورها در ماشین آلات سی ان سی چوب

اجزای ماشین های سی ان سی

یک ماشین ابزار CNC از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: واحد مکانیکی ماشین ابزار، واحد تولید قدرت (شامل موتورها و تقویت کننده ها) و واحد CNC .

واحد مکانیکی ماشین شامل بستر، ستونها، اسپیندل و سیستم محرک پیشروی می باشد. همچنین موتورهای محرک، تقویت کننده ها، منبع تغذیه ولتاژ بالا، سویچ های حدی از اجزای واحد الکترونیکی دستگاه می باشند. قسمت CNC دستگاه که بعنوان مرکز محاسبه و صدور فرمان حرکت محورها مطرح می گردد شامل حس گرهای موقعیت و سرعت و واحد کنترل دستگاه MCU[1] می باشد. شکل (۱-۲) واحد های مختلف یک ماشین ابزار CNC را نمایش می دهد.واحد MCU از دو قسمت اصلی به نامهای واحد پردازش اطلاعات DPU[2] و واحد حلقه های کنترل CLU[3] تشکیل شده است وظیفه DPU رمزگشایی اطلاعات رسیده از برنامه قطعه کار و انتقال آن به CLU می باشد این اطلاعات شامل موقعیت ها و سرعت های مورد نیاز هر یک از محورها و همچنین سیگنالهای کنترل توابع کمکی می باشد از طرف دیگر CLU نیز به محض اتمام عملیات لازم برای ماشینکاری یک قسمت، اطلاعات لازم برای ماشینکاری قسمت بعدی را با فرستادن یک سیگنال درخواست می کند. همچنین CLU موتورهای هر یک از محورهای ماشین دارای یک موتور محرک و یک وسیله پس خور مجزا می باشند در سیستم های NC کل واحد MCU بصورت مدارهای سخت افزاری می باشند در حالیکه در CNC وظیفه قسمت DPU را نرم افزار انجام می دهد اما CLU همانند سیستم های NC از قطعات سخت افزاری تشکیل شده است.

 قرارداد محورها در ماشینهای ابزار CNC

استاندارد RS-367A مربوط به EIA تا ۱۴ محور حرکت را در انواع ماشین های مختلف مشخص می کند. تعداد محورهای حرکت در ماشینهای ابزار معمولی عموماً تا پنج محور و در ماشینهای سنگ زنی تا چهارده محور نیز می رسد. ماشینهای ابزار در دستگاه مختصات کارتزین برنامه ریزی می شوند. سه محور اصلی حرکت با نامهای

محور Z ماشین های cnc

محور Z ماشین های cnc

محورها در ماشین آلات سی ان سی چوب

محورها در ماشین آلات سی ان سی چوب

z,y,x شناخته می شوند که محور z عمود بر y,x بوده و سه محور یک سیستم مختصات دست راست را تشکیل می دهند حرکت مثبت محور z باعث دور شدن ابزار برش از قطعه کار می گردد. شکل (۲-۲) سیستم مختصات در یک ماشین سوراخکاری، فرزکاری و تراش را نمایش می دهد. جهت های مشخص شده در هر شکل نمایانگر جهت مثبت محورها در هر یک از ماشینها می باشد. در فرزکاری و سوراخکاری دو محور x,y در صفحه افقی قرار دارند. در ماشین سوراخکاری حرکت مثبت محور z باعث بالا رفتن اسپیندل می شود در حالیکه در فرز این حرکت بر عکس است. در تراش فقط دو محور برای ایجاد حرکت و ماشینکاری کافی است و چون اسپیندل بصورت افقی قرار دارد محور z نیز افقی است. همچنین حروف C,B,A نیز برای حرکت زاویه ای به ترتیب حول محورهای X,Y,Z بکار می روند.

 ساختمان یک برنامه NC:

یک برنامه NC مراحل ماشینکاری یک قطعه را نمایش می دهد. این برنامه از بلوکهایی حاوی اطلاعات تشکیل شده است که هر بلوک با حرف N شروع شده و با شماره خط مشخص می گردد. بعنوان مثال یک بلوک معمولی از یک برنامه NC می بتواند به شکل زیر باشد:

N0040     G91   X25   Y10   Z-12.55       F150 S1100                   T06   M03  M07

هر بلوک از چندین کلمه تشکیل شده است و هر کلمه با یک حرف شروع می شود که عدد بعد از آن نمایانگر فرمان مشخصی برای ماشین می باشد. کلماتی که با حروف M,G شروع می شوند به ترتیب به عنوان مقدماتی و توابع متفرقه معرفی می گردند. انواع حروف مورد استفاده در ماشینهای کنترل عددی را می توان بصورت خلاصه به شکل زیر تشریح نمود:

N   …………    شماره خط برنامه

G   …………    توابع مقدماتی

X   …………    حرکت در راستای محور x

Y   …………    حرکت در راستای محور y

Z    …………    حرکت در راستای محور z

A   …………    حرکت زاویه ای حول محور x

B   …………    حرکت زاویه ای حول محور y

C   …………    حرکت زاویه ای حول محور z

F    …………    نرخ پیشروی

M  …………    توابع کمکی

S    …………    سرعت اسپیندل

T   …………    شماره ابزار

R   …………    حرکت سریع محور z

انواع کلمات مجاز در NC و توابع مربوط به آنها را می توان در استاندارد بین المللی ISO1056 یافت.

 طبقه بندی سیستم های کنترل عددی

سیستم های کنترل عددی را می توان بر اساس چهار گروه زیر طبقه بندی کرد:

  • با توجه به نوع ماشین: ماشینکاری نقطه به نقطه در مقابل ماشینکاری پیوسته.
  • بر اساس ساختمان کنترلر: سخت افزار یا NC در مقابل CNC .
  • بر اساس روش برنامه سازی: روش نموی در مقابل روش مطلق.
  • بر اساس نوع حلقه های کنترل: حلقه باز در مقابل حلقه بسته.

 ماشینکاری نقطه به نقطه[۴] در مقابل ماشینکاری پیوسته[۵]

ساده ترین مثال از ماشین ابزار NC نقطه به نقطه (PTP) ماشین سوراخکاری است در سوراخکاری، قطعه کار در راستای محورها به حرکت در می آید تا محلی که می خواهد مرکز سوراخ در آنجا واقع شود دقیقاً زیر ابزار قرار گیرد. سپس اسپیندل بصورت اتوماتیک به سمت قطعه کار حرکت کرده و عملیات سوراخکاری انجام می شود. پس از اتمام سوراخ مورد نظر ماشین بدون کنترل پیشروی و با حرکت سریع به سمت بالا حرکت می کند و قطعه کار به نقطه جدیدی که می باید سوراخ شود منقل شده عملیات تکرار می گردد.

در یک سیستم PTP مسیر ابزار برش و نرخ پیشروی آن هنگام عبور از یک نقطه به نقطه بعدی اهمیت چندانی ندارد و مسیر حرکت از نقطه ابتدا تا نقطه انتهایی احتیاج به کنترل ندارد (شکل)   (۳-۲). بنابراین سیستم فقط احتیاج به کنترل موقعیت در نقطه نهایی دارد یعنی جایی که در قطعه باید سوراخ شود. این نوع عملیات PTP بوسیله تابع G00 صورت می گیرد [۱].

در سیستم ماشینکاری یک مسیر پیوسته مانند عملیات فرزکاری در حالیکه ابزار عملیات برش را انجام می دهد محورها نیز قطعه کار را در مسیر خاصی حرکت می دهند. همه محورها می باید قادر باشند که بطور همزمان و با سرعتهای متفاوت حرکت کنند تا پروفیل مسیر مورد نظر را ایجاد کنند. مخصوصا وقتی یک مسیر غیر خطی مورد نظر باشد تغییر سرعت هر یک از محورها بسیار مهم است.

در سیستم های پیوسته موقعیت ابزار برشی در انتهای هر قسمت به همراه نسبت بین سرعت های محوری، مسیر صحیح را در ماشینکاری قطعه مورد نظر معین می کنند. همچنین پیشروی منتجه بر کیفیت سطح نهایی تأثیر می گذارد. به دلیل اینکه در این سیستم ها خطا در سرعت یک محور باعث ایجاد خطا در مسیر ماشینکاری می گردد (شکل (۴-۲)) سیستم می باید دارای حلقه های کنترل موقعیت پیوسته نیز باشد. در ماشینهای CNC هر محور مجهز به یک حلقه کنترل موقعیت جداگانه و یک شمارنده برای دریافت اطلاعات ابعادی قطعه می باشد که این اطلاعات به همراه نرخ پیشروی مورد نظر به واحد پردازش داده ها DPU برای درونیابی مناسب منتقل می گردند.

روشهای درونیابی مختلفی به صورت Real-Time در ماشینکاری پیوسته بکار گرفته می شود که از جمله مهمترین آنها که در همه ماشینهای CNC یافت می شود درونیابی خطی و درونیابی دایره ای می باشد که با دستورات G01 برای حالت خطی و G03 , G02 برای حالت دایره ای در ماشینهای ابزار بکار گرفته می شوند.

در درونیابی خطی (G01) سرعت هر محور به نحوی کنترل می گردد که ابزار در امتداد یک مسیر مستقیم در صفحه حرکت قرار گیرد. بعنوان مثال شکل (۵-۲) یک مسیر خطی فرزکاری را نمایش می دهد در این شکل به منظور اینکه ابزار در راستای خط مستقیم P2,P1 با سرعت مطلوب حرکت نماید می باید فرمان درونیابی G01 در برنامه قطعه کار بکار گرفته شود به عنوان مثال دستور ایجاد چنین مسیری می تواند به شکل زیر باشد:

N0010     G90   G01   X60.00       Y37.0                   f300

در درونیابی دایره ای (G02 , G03) سرعت هر یک از محورها در صفحه حرکت برای ایجاد یک کمان می باید متفاوت باشند. فرمان درونیابی دایره ای در ماشینهای CNC به دو صورت به کار گرفته می شود. بعضی سیستم های CNC نیاز به دانستن مرکز کمان و نقطه انتهایی کمان دارند و برخی دیگر احتیاج به شعاع دایره و نقطه انتهایی کمان دارند. شکل (۶-۲) یک نمونه مسیر فرزکاری بصورت کمانی از دایره را نشان می دهد.

CNC فرض می کند که ابزار در نقطه شروع کمان P1 قرار دارد. با توجه به صفحه حرکت و نسبت به جهت حرکت قبلی ابزار، ماشینکاری یک کمان می تواند در جهت عقربه های ساعت (G02) و یا خلاف جهت عقربه های ساعت (G03) صورت گیرد. در شکل (۶-۲) ابزار می باید در جهت خلاف عقربه های ساعت با یک سرعت پیشروی ثابت حرکت کند. هریک از خطوط فرمان زیر می توانند برای ایجاد این شکل با توجه به نوع واحد درونیابی CNC بکار گرفته شوند.

N010                G90   G03   Xx2 , Yy2 , Rrc , Ff

N010                G90   G03   Xx2 , Yy2 , Iic , Jjc , Ff

که در دستور اول مختصات نقطه انتهایی و شعاع کمان به ماشین وارد می شود و در دستور دوم ماشینکاری کمان به کمک مختصات مرکز و نقطه انتهایی صورت می گیرد. در دستور دوم مقادیر jc , ic مختصات مرکز دایره نسبت به نقطه شروع می باشند که بصورت jc=yc-y1 و ic=xc-x1 تعریف می گردند.

در ماشینهای CNC جدیدامکان درونیابی در راستای یک منحنی نیز فراهم شده است این نوع درونیابی با دستور G05 در یک ماشین بکار گرفته می شود [۳]. جزئیات مربوط به این نوع درونیابی در فصلهای آینده به تفصیل بحث خواهد شد.

 کنترل سخت افزاری (NC) در مقابل کنترل نرم افزاری (CNC)

سیستم های NC که در دهه ۶۰ برای اولین بار بکار گرفته شدند از سخت افزارهای الکترونیکی بر اساس مدارهای دیجیتالی استفاده می کنند. سیستم های CNC که در دهه ۷۰ معرفی شده اند از یک مینی کامپیوتر و با یک میکرو کامپیوتر برای کنترل ماشین ابزار استفاده می کنند.

انعطاف پذیری سیستم و امکان تصحیح برنامه مربوط به یک قطعه، همچنین کم کردن تعداد مدارات سخت افزاری از جمله عواملی است که باعث تمایل استفاده روزافزون از سیستم های CNC به جای سیستم های NC می شود.

کنترلر های دیجیتال سخت افزاری در سیستم های NC از پالسهای ولتاژ استفاده می کنند که هر پالس باعث حرکتی به اندازه ۱BLU در محور مربوطه می شود. در این سیستم ها یک پالس معادل ۱BLU می باشد.

Puls = BLU

این پالسها باعث بکار انداختن موتورهای پله ای در سیستم های کنترل حلقه باز و یا سرو موتورهای DC در سیستم های کنترل حلقه بسته می شوند. تعداد پالسهایی که به هر محور منتقل می گردند معادل نمو حرکت مورد نیاز و فرکانس آنها نمایانگر سرعت هر محور می باشد.

در کامپیوتر اطلاعات به شکل کلمات در مبنای دو مرتب و ذخیره می گردند. هر کلمه از تعداد ثابتی بیت تشکیل می گردد که تعداد آنها معمولاً ۸ یا ۱۶ بیت می باشند. در کامپیوتر CNC هر بیت (یک رقم در مبنای دو) نمایانگر ۱BLU می باشد.

Bit = BLU

بنابراین به عنوان مثال یک کلمه ۱۶ بیتی می تواند تا ۶۵۵۳۶ = ۲۱۶ حرکت متفاوت محوری را نشان دهد (با احتساب صفر). اگر توانایی سیستم برای مثال BLU = 0.01mm باشد این عدد حرکتی به اندازه ۶۵۵٫۳۵ mm را نشان می دهد.

سیستم های CNC در ترکیبهای مختلف می توانند طراحی شوند ساده ترین آنها که به عنوان دیدگاه reference-pulse معرفی می گردد با سیستم های سخت افزاری NC برابری نموده و همانند آنها پالسها را به عنوان خروجی منتقل می کنند. بنابراین در این سیستم ها می توان نوشت:

Bit = Pulse = BLU

در شکل دیگر ماشینهای CNC کلمات در مبنای دو [۶] به عنوان خروجی منتقل می شوند. با وجود این موقعیت واقعی در این سیستم ها توسط یک وسیله دیجیتالی که آن نیز پالسهایی تولید می کند نمایش داده می شود. بنابراین در همه سیستم های مبتنی بر CNC عبارات بیت و پالس و BLU هم ارزند.

 سیستم های نموی و مطلق در CNC

یک سیستم نموی سیستمی است که در آن نقطه مرجع دستور بعدی، نقطه انتهایی عملیات در حال اجرا می باشد. در این سیستم ها هر قسمت از اطلاعات ابعادی به صورت یک اندازه نموی به ماشین منتقل می گردد.

به عنوان مثال در شکل (۷-۲) می باید پنج سوراخ در قطعه ایجاد گردد. فواصل از نقطه صفر تا هر سوراخ در شکل مشخص است. برای سوراخکاری با حرکت نموی می توان مختصات در راستای محور X را به ترتیب برای نقاط ۱ تا ۵ x+500 , x+200 , x+600 , x-300 , x-700 , x-300 در برنامه قطعه وارد کرد. دقت شود که وقتی یک سیستم نموی در نظر گرفته می شود هم روش برنامه نویسی و هم وسایل پس خور[۷] می بایستی بصورت نموی باشند.

یک سیستم مطلق سیستمی است که در آن همه حرکتها بر مبنای یک نقطه مرجع صورت می گیرد که این نقطه به عنوان مبدا بوده و نقطه صفر نام دارد. فرمانهای حرکت به صورت یک فاصله مطلق از نقطه صفر بیان می شوند. نقطه صفر ممکن است یک نقطه در خارج از قطعه کار یا یک گوشه از آن در نظر گرفته شود. اگر از فیکسچر برای ماشینکاری استفاده می شود بهتر است که نقطه ای بر روی آن به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود. در شکل (۷-۲) برای سوراخکاری با حرکت مطلق می توان مختصات در راستای محور x را برای نقاط ۱ تا ۵ بصورت: x+500 , x+700 , x+1300 , x+1000 , x+300 , x=0 وارد نمود. نقطه صفر می تواند یک نقطه ثابت و یا یک نقطه شناور باشد. با استفاده از نقطه صفر شناور کاربر می تواند هر نقطه را در محدوده میز دستگاه بعنوان صفر انتخاب کند و این قابلیت به کاربر اجازه می دهد که فیکسچر را در هر جایی از میز که مناسب است قرار دهد.

سیستم ها مطلق را به دو دسته سیستم های مطلق خالص و سیستم های با برنامه نویسی مطلق تقسیم می کنند. درسیستم های مطلق خالص هم برنامه نویسی و هم سیگنالهای پس خور به یک نقطه مرجع اشاره می کنند اما چون استافده از وسایل پس خور مطلق پرهزینه است مانند (انکدر دیجیتال چند کاناله) از سیستم هایی با برنامه نویسی مطلق استفاده می شود. در این سیستم ها وسایل پس خور به صورت نموی عمل می کنند ولی برنامه نویسی قطعه کار بر مبنای سیستم مطلق است.

مزیت قابل توجهی که سیستم های مطلق نسبت به سیستم های نموی دارند در حالتهایی است که عملیات ماشینکاری در حین کار متوقف می شود. این وقفه ممکن است به دلایل مختلفی مانند شکستن ابزار یا چک کردن یک پارامتر اتفاق بیافتد. در چنین مواقعی می باید میز ماشین به صورت دستی حرکت داده شود تا مشکل بوجود آمده بر طرف گردد. برای از سرگیری ادامه عملیات ماشینکاری سیستم های مطلق قادرند به راحتی و بصورت دقیق به محلی که در آنجا عملیات متوقف شده بازگشته و ماشینکاری را ادامه دهند. اما در سیستم های نموی در چنین شرایطی کاربرمی باید میز را به صورت دقیق به محلی که در آنجا عملیات متوقف شده بازگشته و ماشینکاری را ادامه دهند. اما در سیستم های نموی در چنین شرایطی کاربر می باید میز را بصورت دستی دقیقاً به همان محل قبلی بازگرداند که این کار غیر ممکن است. لذا مجبور است که برنامه را مجدداً از ابتدا اجرا کند و این کار زمان زیادی را در تولید تلف می کند.

در عوض سیستم های نموی نیز در بعضی موارد از قبیل چک کردن بسیار راحت مسیر، اطمینان از صحت برنامه، اجرای راحت عملیاتی مثل mirror در اشکال متقارن، بر سیستم های مطلق ارجحیت دارند.

اکثر CNC های پیشرفته هر دو روش برنامه نویسی بصورت مطلق (G90) و نموی (G91) را پشتیبانی می کنند و مزیتهای هر دو روش را در اختیار کاربران قرار می دهند.

 سیستم های حلق باز و حلقه بسته

هر سیستم کنترلی از جمله سیستم های NC ممکن است بصورت کنترل حلقه باز یا بسته طراحی شوند. کنترل حلقه باز به این مفهوم است که هیچ پس خوری در سیستم وجود نداشته و هیچ اطلاعاتی از سیگنالهایی که کنترلر تولید کرده به آن برگردانده نمی شود. سیستم های حلقه باز NC از نوع دیجیتال بوده و از موتورهای پله ای برای به حرکت در آوردن پیچهای راهنما استفاده می کنند.

موتورهای پله ای ساده ترین روش برای تبدیل پالسهای الکتریکی به حرکت مکانیکی می باشند و تقریباً راه حل ارزانی برای کنترل یک سیستم به حساب می آیند. به علت اینکه درسیستم های حلقه باز هیچ پس خوری از موقعیت میز وجود ندارد دقت سیستم تابعی از قابلیت موتورها می باشد که تا چه حدی بتوانند تعداد دقیق پالسهای ورودی را دریافت و به حرکت تبدیل کند. شکل (۸-۲) یک حلقه کنترل باز و یک حلقه کنترل بسته برای یک محور حرکت را نشان می دهد.

سیستم کنترل حلقه بسته موقعیت و سرعت واقعی محورها را اندازه گیری کرده و با مقدار مطلوب مقایسه می کند. اختلاف بین مقدار واقعی و مطلوب مقدار خطا می باشد. سیستم کنترل طوری طراحی می شود که این خطا را حذف کرده و یا به مینیمم مقدار خود برساند.

در سیستم های NC حلقه بسته هم ورودی به حلقه کنترل و هم سیگنال بازگتی توسط پس خور بصورت پالس می باشند. که هر پالس نمایانگر یک واحد BLU است. مقایسه کننده دیجیتالی پس از مقایسه این دو سیگنال مقدار خطا را مشخص کرده و آن را توسط یک تبدیل کننده دیجیتال-آنالوگ (DAC) به سروموتور منتقل می کند. لازم به ذکر است که سیگنال برگشتی توسط یک انکدر که روی پیچ راهنما سوار می شود به مقایسه کننده ها فرستاده می شود.

در مقایسه دو سیستم حلقه باز و حلقه بسته، سیستم حلقه باز قاعدتاً برای جاهایی بکار می رود که بار روی سیستم زیاد نیست. اما سیستم حلقه بسته را می توان برای انواع کاربردهای ماشینکاری بکار برد. محدودیت سیستم های حلقه باز مبتنی بر نوع ساختار سیستم و موتورهای پله ای می باشد. از خواص مهم موتورهای پله ی وابسته بودن سرعت ماکزیمم آن به بار گشتاوری وارد بر آن می باشد. در این موتور گشتاور بالاتر باعث کم شدن سرعت ماکزیمم می شود. لذا موتورهای پله ای برای بارهای گشتاورهای متغیر بکار برده نمی شوند. چون یک بار گشتاوری زیاد و غیر قابل پیش بینی در حین کار باعث از دست رفتن پالسها و در نتیجه تولید خطا می شود.

در سیستم های ماشینکاری پیوسته، گشتاور تأمین شده بوسیله موتور بر اساس نیروهای برش و وابسته به شرایط برش می باشد. بنابراین موتورهای پله ای به عنوان محرک این سیستم ها پیشنهاد نمی شوند. این موتورها قاعدتاً در برشکاری بوسیله لیزر و یا ماشینهای سوراخکاری PTP استفاده می شوند. در سیستم های حلقه بسته از موتورهای DC و یا AC به عنوان محرک استفاده می گردد.

[۱] Machine Control Unit

[۲] Digital Processing Unit

[۳] Control Loops Unit

[۴] Point – To – Point Machining

[۵] Countouring Machining

[۶] Binery Word

[۷] Feed Back device

در کانال تلگرام شرکت عضو شوید